Phuó kalama

Téléchargements: 

phuó kalama nɩ ɓulo a 2008 bɩna ɩrɛ hʋ̃.  A Ãtɩba hʋ̃ ɓulo ha phuó kàlàmà.  Ɲɩbino ɓalàa mè ha kàlàmà, ɓa ɓɩlɔ̀ɔ rɛ. Thɛ̀ɛnɛ dɩɓɩlɩa hʋ̃ me ha kàlàma. Ha lakolibalɩa fotone thɩnɩa nàa.

Alpha fille.jpg